Minamata Sözleşmesinin Türkiye’de Ön Değerlendirme Projesi
Projenin Amacı ve Beklenen Sonuçlar

Türkiye, 24 Eylül 2014 tarihinde Minamata Sözleşmesini imzalamıştır. Minamata Sözleşmesi’nin ülkemizde uygulanabilmesi için bir alt yapı çalışmasını içeren ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından kabul edilen “Cıvaya İlişkin Ön Değerlendirme Projesi” nin genel amacı, politika ve stratejik karar vermeyi sağlamak ve gelecekteki müdahaleler için alanları önceliklendirmek amacıyla Minamata Sözleşmesi uyarınca onaylama öncesi faaliyetlerini tamamlama hususunda Türkiye’ye yardımcı olmaktır. Ön Değerlendirme faaliyetleri, cıvanın insan sağlığı ve çevreye olan zararlarını önemli ölçüde azaltmak için ülkenin çalışmalarını tamamlanmasını sağlayacaktır. Çevresel emisyonların azaltılması yoluyla yerel ve küresel faydalar sağlayan, hedeflenen müdahalelerin tasarımını kolaylaştırmak için cıva tüketim ve salınım modelleri değerlendirilecektir.
Projede, Kurumsal kapasite geliştirme ve ulusal seviyede iyileştirme yoluyla cıva katkılı ürünlerin kullanılmasından kaynaklanabilecek olası bulaşma riski de en aza indirilecektir. Aynı zamanda, diğer ülkelerde benzer konuları etkili bir biçimde ele almak için kullanılan yaklaşımlar, ulusal kapasite geliştirme hususunda destek sağlayacaktır.

Proje Çıktıları
Çıktı 1: Tespit edilen kurumsal boşlukların değerlendirilmesi ve cıva konusunda ulusal koordinasyon kurulması
Çıktı 2: Mevcut cıva ile ilgili yönetmeliklerin gözden geçirilmesi ve Minamata Sözleşmesi’nin uygulanmasına hazırlanmak için gerekli politika reformlarının belirlenmesinin tamamlanması
Çıktı 3: İlk envantere göre ulusal cıva profilini oluşturmak, ilgili sektörleri belirlemek mümkün olduğunca cıva kullanımını, salınımını ve emisyonunu azaltmak
Çıktı 4: İlgili paydaş grupları (akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum) arasında farkındalığın arttırılması